Báo cáo tài chính

Ngày đăng
Xem online
Tải về
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1/2023

28/04/2023

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023

28/04/2023

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022

28/03/2023

Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2022

28/03/2023

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2022

30/01/2023

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 Công ty mẹ

30/01/2023

Đính chính báo cáo tài chính quý 3 năm 2022

04/11/2022

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 năm 2022 kèm giải trình chênh lệch lợi nhuận

31/10/2022

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2022 kèm giải trình chênh lệch lợi nhuận

31/10/2022

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên BCTC bán niên soát xét năm 2022

05/08/2022