Báo cáo tài chính

Ngày đăng
Xem online
Tải về
Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

29/08/2023

Báo cáo tài chính bán niên 2023 Công ty mẹ đã được soát xét

29/08/2023

Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 Hợp nhất đã được soát xét

29/08/2023

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 Hợp nhất

31/07/2023

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 Công ty mẹ

31/07/2023

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1/2023

28/04/2023

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023

28/04/2023

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022

28/03/2023

Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2022

28/03/2023

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2022

30/01/2023