Đại hội cổ đông

Ngày đăng
Xem online
Tải về
Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

17/04/2024

Thông báo danh sách ứng cử đề cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

11/04/2024

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

25/03/2024

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

25/03/2024

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

19/04/2023

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

24/03/2023

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

16/04/2022

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022_Cập nhật ngày 13/4/2022

13/04/2022

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

21/05/2021