Công bố thông tin

Ngày đăng
Xem online
Tải về
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1/2023

28/04/2023

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023

28/04/2023

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

19/04/2023

Báo cáo thường niên năm 2022

13/04/2023

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022

28/03/2023

Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2022

28/03/2023

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

24/03/2023

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 kèm đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

24/03/2023

Nghị quyết HĐQT số 05/2023/NQ/HĐQT-GMA thông qua một số nội dung liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

24/03/2023

Thông báo thực hiện quyền về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

27/02/2023