2022

Ngày đăng
Xem online
Tải về
Ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

28/12/2022

Giải trình việc chậm công bố thông tin ngày ký Hợp đồng kiểm toán năm 2022

27/12/2022

Công bố thông tin việc hoàn thành mua phần vốn góp tại Công ty TNHH Cho thuê ô tô An Hòa Phát; bán cổ phần tại CTCP Đầu tư Thương mại An Dân và bán phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại An Dân Hưng Yên

02/12/2022

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 87.4/2022/NQ-HĐQT cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH Cho thuê ô tô An Hòa Phát

25/11/2022

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 87.3/2022/NQ-HĐQT đầu tư vốn vào Công ty TNHH Cho thuê ô tô An Hòa Phát

25/11/2022

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 87.2/2022/NQ-HĐQT thoái vốn đầu tư tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại An Dân Hưng Yên

25/11/2022

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 87.1/2022/NQ-HĐQT thoái vốn đầu tư tại CTCP Đầu tư Thương mại An Dân

25/11/2022

Đính chính báo cáo tài chính quý 3 năm 2022

04/11/2022

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 năm 2022 kèm giải trình chênh lệch lợi nhuận

31/10/2022

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2022 kèm giải trình chênh lệch lợi nhuận

31/10/2022