2024

Ngày đăng
Xem online
Tải về
Công bố thông tin ngày ký Hợp đồng soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2024

24/06/2024

Nghị quyết HĐQT số 04/2024/NQ/HĐQT-GMA phê duyệt đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên năm 2024 và kiểm toán BCTC năm 2024

28/05/2024

Thay đổi người có liên quan quan của người nội bộ của bà Nguyễn Thị Hương_Kế toán trưởng Công ty

08/05/2024

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2024

26/04/2024

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2024

26/04/2024

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

17/04/2024

Báo cáo thường niên năm 2023

16/04/2024

Thông báo danh sách ứng cử đề cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

11/04/2024

Báo cáo tài chính năm 2023 Công ty mẹ

29/03/2024

Báo cáo tài chính năm 2023 Hợp nhất

29/03/2024