2024

Ngày đăng
Xem online
Tải về
Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

17/04/2024

Báo cáo thường niên năm 2023

16/04/2024

Thông báo danh sách ứng cử đề cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

11/04/2024

Báo cáo tài chính năm 2023 Công ty mẹ

29/03/2024

Báo cáo tài chính năm 2023 Hợp nhất

29/03/2024

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

25/03/2024

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

25/03/2024

Nghị quyết HĐQT số 03/2024/NQ/HĐQT-GMA về các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

25/03/2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

21/02/2024

Nghị quyết số 02/2024/NQ/HĐQT-GMA thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

21/02/2024