Nghị quyết HĐQT số 07/2023/NQ/HĐQT-GMA bổ sung ký kết hợp đồng, giao dịch với tổ chức có liên quan năm 2023