Nghị quyết HĐQT số 04/2024/NQ/HĐQT-GMA phê duyệt đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên năm 2024 và kiểm toán BCTC năm 2024