Công bố thông tin ngày ký Hợp đồng soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2024